Informacje o projekcie

Krótki opis projektu

Projekt pn. „Budowa nabrzeża w porcie zewnętrznym w Świnoujściu” realizowany przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. to jeden z czterech elementów składowych programu  budowy Terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Równolegle do inwestycji ZMPSiŚ realizowana budowa falochronu osłonowego w porcie zewnętrznym w Świnoujściu przez Urząd Morski w Szczecinie, budowa terminala LNG przez Spółkę Akcyjną Polskie LNG oraz inwestycja w zakresie budowy systemu przesyłowego gazu realizowana przez Spółkę OPG Gaz System SA.

Celem głównym projektu ZMPSiŚ jest stworzenie warunków w zakresie obsługi jednostek LNG, ich bezpiecznego cumowania i wyładunku LNG oraz przesyłu gazu do części lądowej Terminala z wykorzystaniem wybudowanej infrastruktury portowej oraz platformy technologicznej i przeładunkowej, uzbrojonych w urządzenia zainstalowane przez Spółkę PLNG S.A. Realizacja projektu umożliwi kompleksową obsługę statków o maksymalnej długości 315 m, szerokości 50 m i dopuszczalnym zanurzeniu jednostki 12,50 m. Budowa nabrzeża w porcie zewnętrznym wpłynie na dalszy rozwój całego portu w Świnoujściu, skutkując zwiększeniem ilościowego i jakościowego potencjału przeładunkowego tego portu. Wzrost potencjału umożliwi obsługę większych jednostek morskich, powyżej 100 tys. DWT. Projekt wypełnia zapisy strategii rozwoju Spółki zawartej w dokumencie: Strategia rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu na lata 2007 – 2020.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę stanowiska statkowego wraz z pełną infrastrukturą niezbędną do cumowania jednostki LNG, w tym system bezpieczeństwa nawigacji. W ramach inwestycji wybudowany zostanie w odległości 500 metrów od brzegu pomost przeładunkowy wyposażony w dalby cumownicze i odbojowe przy którym za pomocą instalacji i urządzeń nalewkowych zainstalowanych przez Spółkę PLNG realizowany będzie rozładunek zacumowanych jednostek LNG. Gaz przesyłany będzie na ląd z wykorzystaniem rurociągów zainstalowanych przez Spółkę PLNG na konstrukcji estakady. Betonowe podpory estakady zbudowane na palach stalowych o łącznej długości ponad 700mb stanowią element budowy nabrzeża. W ramach budowy nabrzeża powstanie również stanowisko ujęcia wody technologicznej i p.poż na którym zamontowane zostaną instalacje PLNG. W Celu uzyskania w akwenie portu zewnętrznego odpowiedniej głębokości dla jednostek LNG wykonane zostaną roboty pogłębiarskie. Przewidywane prace obejmą pogłębienie basenu portowego poczynając od obrotnicy aż po falochron wzdłuż stanowiska statkowego i ujęcia wody technologicznej i p.poż. Głębokość pogłębianego akwenu przy stanowisku statkowym przy którym cumowana będzie jednostka LNG wyniesie 14,5 m natomiast w pozostałej części 12,5 m.

Umowę na realizację prac budowlanych o wartości 167.000.000 PLN netto zawarto w dniu 13.05.2010 z Konsorcjum firm Josef Mobius AG, Johann Bunte Bauunternehmung GmbH & Co. KG, E. Pihl & Son A.S, które wybrano w wyniku rozstrzygnięcia międzynarodowego przetargu nieograniczonego.

Funkcję Inżyniera Kontraktu nadzorującego realizację prac budowlanych pełni Konsorcjum lokalnych szczecińskich firm inżynierskich - Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych “EKO-INWEST” S.A i Dom Inżynierski Promis S.A.

Autorem projektu budowlanego i wykonawczego inwestycji jest Biuro Projektów Budownictwa Morskiego PROJMORS Sp z o.o z Gdańska, które sprawuje również nadzór autorski nad realizacją projektu.