Aktualności

Zakończono budowę konstrukcji nośnej Estakady.

kwiecień 2012r.

Wykonano 108 podpór, w tym 15 podpór stałych oraz 10 konstrukcji narożnych, osadzonych na 429 palach stalowych o długości ok. 24 m. Konstrukcja nośna Estakady dla instalacji technologicznych, w tym: LNG, wody ppoż., wody technologicznej, instalacji energetycznych i teletechnicznych jest obecnie przygotowywana do odbiorów końcowych oraz przekazania na rzecz GRI Psk Terminal. Pozostała do realizacji ochrona katodowa instalowana na palach. Prace realizowane były częściowo z lądu, a częściowo z wody.

Wykonano wkład betonowy Zbiornika Retencyjnego przelewów LNG.

kwiecień 2012r.

150 tonowa konstrukcja została wykonana przez podwykonawcę firmę Aarsleff na Nabrzeżu Odra w porcie w Świnoujściu. Konstrukcja została przetransportowana na budowę na pokładzie dźwigu pływającego i włożona do wykonanej grodzy ścianki szczelnej. Obecnie prowadzone są prace zbrojeniowe na oczepie zbiornika. Zbiornik będzie poddany procedurze odbiorów i przekazania konstrukcji na rzecz GRI Psk Terminal. Zbiornik zostanie wyposażony w pompy dla odprowadzenia wód opadowych oraz pomost komunikacyjny łączący zbiornik z falochronem oraz zostanie on obudowany izolacją kriogeniczną.

Zakończona została prefabrykacja i dostawa modułów żelbetowych rynny spustowej przecieków LNG.

kwiecień 2012r.

Rynna połączy tacę przelewową usytuowaną pod ramionami przeładunkowymi oraz Etażerką ze Zbiornikiem Retencyjnym. Rynna wraz z konstrukcją nośną oraz pomostem komunikacyjnym zamontowanym równolegle do rynny będzie poddana odbiorom i przekazaniu na rzecz GRI Psk Terminal 31.08.2012 wraz z konstrukcją Platformy Przeładunkowej.

Wykonano oczepy południowy i wschodni Platformy Przeładunkowej.

kwiecień 2012r.

Oczepy zachodni i północny zostały zrealizowane w 80%. Pozostały do realizacji narożnik północno zachodni oraz etap II monolitu dla wlotu rynny spustowej przelewów LNG. Po zakończeniu prac na oczepach zostanie uzupełniony zasyp platformy oraz kontynuowane będą prace na płytach Estakady, Ramion Przeładunkowych, Wieży Trapowej i Monitorów Ppoż.

Wykonano płytę nośną pod urządzenia magazynowania Azotu.

kwiecień 2012r.

Konstrukcja płyty ulokowana w północno wschodnim narożniku Platformy Technologicznej na palach o długości ok. 20 m. przekazana zostanie z całą konstrukcją Platformy Przeładunkowej w dniu 31.08.2012 na rzecz GRI Psk Terminal.

Oczepy Platformy Technologicznej

kwiecień 2012r.

Wykonano oczepy Platformy Technologicznej po stronie zachodniej z wyłączeniem zintegrowanej konstrukcji oczepów, płyt i fundamentów budynków 8060 i 8093 na wysokości obu komór pobory wody zostaną zakończone w przyszłym miesiącu. Wykonano oczep południowy, bez II etapu oczepu sekcji drugiej, który zostanie zakończony w ostatniej fazie realizacji Platformy Technologicznej tak, aby zapewnić komunikację dostaw sprzętu i materiałów bez użytkowania drogi na falochronie Osłonowym.

Komora czerpalnej Wody Technologicznej.

kwiecień 2012r.

Wykonano ściany komory czerpalnej Wody Technologicznej do poziomu – 7 m. Rozszalowano konstrukcją i zainstalowano rozpory poniżej poziomu roboczego oraz usunięto pierwotnie zainstalowane ramy rozporowe. Przystąpiono do prac zbrojeniowych. Zużyto ok 650 m3 betonu.

Korek betonowy dużej komory czerpalnej wody technologicznej.

grudzień 2011r.

Wykonano korek betonowy dużej komory czerpalnej wody technologicznej oraz przeprowadzono mobilizację do realizacji głównych robót konstrukcyjnych żelbetowych. Początek prac planowany jest po zakończeniu okresu świąteczno-noworocznego i rozpocznie się on od wylania płyty konstrukcyjnej dna. Zakończona została większość prac przygotowawczych dla wykonania korka betonowego małej komory czerpalnej ppoż.

Sztorm na Bałtyku.

grudzień 2011r.

W dniach 17/19.12.2011 panowały na Bałtyku wyjątkowo złe warunki pogodowe. Sztorm spowodował znaczny wzrost poziomu wody w Bałtyku. W efekcie czego przelewająca się woda całkowicie podtopiła obszary robocze platform. Na skutek tego uszkodzeniu uległa konstrukcja robocza platform dla budowy oczepów w obszarze pętli kompensacyjnej Estakady oraz uszkodzony został sprzęt i narzędzia budowlane Wykonawcy. Zalany obszar platform uniemożliwił, do czasu obniżenia poziomu wody i podeschnięcia nawierzchni gruntów roboczych, jakiekolwiek poważniejsze działania na terenie budowy – Platforma Przeładunkowa oraz Platforma Technologiczna. Po ustabilizowaniu się warunków oraz usunięciu szkód wznowiono prace i doprowadzono na koniec roku do zaawansowania robót na większości odcinków do planowanego poziomu. Powstałe szkody są przedmiotem roszczeń ubezpieczeniowych Wykonawcy.

Instalacja dźwigu wieżowego.

grudzień 2011r.

W ramach usprawnienia technologii prowadzenia robót Wykonawca zainstalował dźwig wieżowy obsługujący cały obszar Platformy Technologicznej. Instalacja dźwigu poprzedzona została pracami projektowymi, a następnie kafarowymi, które były konieczne dla odpowiedniego przygotowania fundamentów dźwigu. Dźwig zostanie zdemontowany po zakończeniu budowy.

Prace palowe na Platformie Przeładunkowej.

grudzień 2011r.

Zgodnie z zamiennym projektem wykonawczym realizowane są prace palowe na Platformie Przeładunkowej. Uwzględniają one zmiany obciążeń postulowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę części technologicznej Terminala LNG. Prace podzielone są na dwa sektory – Estakada oraz obszar ramion przeładunkowych, monitorów ppoż. i wieży trapowej. Wkrótce po zakończeniu prac palowych rozpoczną się roboty na oczepach palościanki.

Zakończono roboty kafarowe dla dalb cumowniczych i odbojowych.

grudzień 2011r.

Zakończono roboty kafarowe dla dalb cumowniczych i odbojowych - średnica pali 1860 mm i 1250 mm o długości do 32 metrów i łącznej ilości 42 szt. Prowadzony jest zasyp pali mieszanką piaskowo - wapienną.

Poziom ujęcia wody technologicznej.

grudzień 2011r.

Osiągnięto poziom techniczny 13,7 głębokości dna komory ujęcia wody technologicznej. Trwają prace przygotowawcze dla budowy korka i płyty dennej komory czerpalnej.

Zakończono roboty kafarowe dla Estakady.

październik 2011r.

Zakończono roboty kafarowe dla Estakady – wokół Platformy Technologicznej. Prace poprzedzone zostały poszerzeniem pasa nasypu technologicznego wraz z przesuniętą tymczasową ścianką szczelną, które umożliwiają realizację robót na oczepach Estakady z lądu. Uniezależniono się tym samym od warunków pogodowych i stworzono warunki do znacznie uproszczonej i przyśpieszonej realizacji robót.

Wykonawca usprawnił technologię realizacji oczepów Estakady od strony wody.

wrzesień 2011r.

Przygotowano modułowe konstrukcje platform roboczych z elementami ażurowych podestów, które pozwalają na sprawny montaż i demontaż platform oraz wzmacniają konstrukcję na wpływy falowania przy zmianie warunków pogodowych. Uzyskano sprawność realizacji 5 oczepów w cyklu tygodniowym.