Ochrona środowiska

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO czytaj ...

Inwestycja pn. „Budowa nabrzeża w porcie zewnętrznym w Świnoujściu”, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. nr 257, poz. 2573 z 2004r.) została zakwalifikowana do rodzajów przedsięwzięć znacząco oddziałujących na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie nabrzeża w porcie zewnętrznym w Świnoujściu, jako opracowanie stanowiące podstawę do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, został opracowany w październiku 2008r. i uzupełniony w grudniu 2008r. przez Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie.

Raport swoim zakresem obejmuje charakterystykę środowiska przyrodniczego obszaru planowanej inwestycji oraz jego okolic, charakterystykę oddziaływania poszczególnych aspektów planowanego przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze oraz analizę wariantów lokalizacyjnych i rozwiązań technicznych przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem wariantu najkorzystniejszego dla środowiska.

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie nabrzeża w porcie zewnętrznym w Świnoujściu został złożony dnia 31.10.2008r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie.

DECYZJA ŚRODOWISKOWA czytaj ...

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa nabrzeża w porcie zewnętrznym w Świnoujściu” została wydana dnia 18 czerwca 2009r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Inwestycja realizowana jest wyłącznie na terenie fragmentu akwenu Morza Bałtyckiego, dlatego też decyzja dotyczy wyłącznie prac prowadzonych na wodzie.

Decyzja określa wymagania dotyczące ochrony środowiska w fazie projektowania inwestycji, jej realizacji oraz eksploatacji.

Na mocy wydanej decyzji, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. został zobowiązany m.in. do prowadzenia monitoringu przyrodniczego oddziaływania inwestycji na środowisko, a cała inwestycja, a także działania ochronne i monitoring przyrodniczy muszą być realizowane pod nadzorem przyrodniczym specjalistów w dziedzinie ochrony przyrody.

Ze względu na konieczność wykonywania prac pogłębiarskich w związku z inwestycją, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie w dniu 19 lipca 2010r. wydał decyzję zezwalającą wykonawcy tych prac na usuwanie urobku do morza.

Decyzja ta nakłada obowiązek prowadzenia monitoringu przyrodniczego pola odkładu urobku.

NADZÓR PRZYRODNICZY czytaj ...

Obowiązek prowadzenia nadzoru przyrodniczego wynika z Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa nabrzeża w porcie zewnętrznym w Świnoujściu”.

Nadzór przyrodniczy nad inwestycją w imieniu Zarządu Morskiego Portu Szczecin i Świnoujście S.A. prowadzi Federacja Zielonych GAJA.

Nadzór przyrodniczy prowadzony jest od 2010r. i obejmuje etapy: nadzór przedinwestycyjny, w trakcie realizacji inwestycji i 5 lat po jej zakończeniu.

Nadzorem przyrodniczym objęte jest m.in.: realizacja całości inwestycji, prowadzenie działań ochronnych, prowadzenie szkoleń dla pracowników nadzorujących budowę, prowadzenie kontroli placów budowy oraz prowadzenie monitoringu przyrodniczego. Nadzór Przyrodniczy opracowuje Raporty roczne z przebiegu monitoringu przyrodniczego obszaru które składane są do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska celem zatwierdzenia. Nadzór przyrodniczy prowadzony będzie do 31 grudnia 2017r.

MONITORING PRZYRODNICZY czytaj ...

Obowiązek prowadzenia monitoringu przyrodniczego wynika z Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa nabrzeża w porcie zewnętrznym w Świnoujściu”.

Monitoring przyrodniczy wskazanego w Decyzji obszaru w imieniu Zarządu Morskiego Portu Szczecin i Świnoujście S.A. prowadzi Róbeko Sp. z o.o.

Monitoringiem przyrodniczym objęte są:

 1. Biotyczne elementy środowiska
  • Awifauna – w tym zmiany stanu jakościowego i ilościowego ptaków i ich siedlisk, badania wszystkich gatunków,
  • Kidzina na brzegu morskim (kod siedliska: 1210),
  • populacja zmieraczka plażowego,
  • Perz sitowy, Solanka kolczysta,
  • Ichtiofauna – w tym zmiany stanu jakościowego i ilościowego gatunków,
  • Zwierzęta bezkręgowe – fauna denna,
  • Potencjalne występowanie ssaków wodnych
 2. Abiotyczne elementy środowiska
  • Oddziaływanie akustyczne,
  • Zanieczyszczenia powietrza (SO2, NO2, Benzen, opad pyłu ogółem),
  • Badania jakości wód morskich w obrębie nabrzeża (pH, temperatura, przezroczystość, natlenienie, BZT5, ChZTCr, zasolenie, związki biogenne, węglowodory, ropopochodne, chlorki, substancje rozpuszczone, cynk, ołów, kadm)
  • Badania fizyko – chemiczne jakości wód w kąpieliskach (pH, barwa, zapach, natlenienie, BZT5, oleje mineralne, itp.)

Monitoring przyrodniczy prowadzony jest od 2010r. i obejmuje etapy: monitoring przedinwestycyjny, w trakcie realizacji inwestycji i 5 lat po jej zakończeniu. Monitoring przyrodniczy prowadzony będzie do 31 grudnia 2017r.

Galeria zdjęć z monitoringu przyrodniczego. czytaj ...

ochrona środowiska ochrona środowiska